Restaurace Léta Páně

Léta Páně s.r.o.
IČO: 05459222
DIČ: CZ05459222

+420 774 008 556
letapane@pddp.cz

Pizzerie Al Mulino

Gastro Group Počernice s.r.o.
IČO: 24142191
DIČ: CZ24142191

+420 725 596 234
almulino@pddp.cz

Počernický pivovar

PDDP s.r.o.
IČO: 02427231
DIČ: CZ02427231

+420 774 836 682
pocernickypivovar@pddp.cz

Lázně u Hastrmana

Gastro Group Počernice s.r.o.
IČO: 24142191
DIČ: CZ24142191

+420 607 008 314
lazne@pddp.cz

Penzion U Hastrmana

Gastro Group Počernice s.r.o.
IČO: 24142191
DIČ: CZ24142191

+420 607 008 314
ubytovani@pddp.cz

ADRESA: Národních Hrdinů 3, 190 12, Praha – Dolní Počernice

Obchodní podmínky

OBECNÁ USTANOVENÍ

Organizátorem eventů jsou společnosti  Gastro Group Počernice s.r.o., Národních hrdinů 3, 190 12, Praha – Dolní Počernice, IČ: 24142191, DIČ: CZ24142191, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 182509/MSPH (dále též Organizátor nebo GGP). 

PDDP s.r.o., Národních hrdinů 3, 190 12, Praha – Dolní Počernice, IČ: 02427231, DIČ: CZ02427231, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 219029/MSPH (dále též „Organizátor“ nebo „PDDP“)

LÉTA PÁNĚ s.r.o., Národních hrdinů 3, 190 12, Praha – Dolní Počernice, IČ: 0545922, DIČ: CZ05459222, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 263967/MSPH (dále též „Organizátor“ nebo „LÉTA PÁNĚ“)

Objednatelem je fyzická nebo právnická osoba, která závazně poptá služby u Organizátora (dále jen „Objednatel“).
Obchodní podmínky upravují postavení, práva a povinnosti Organizátora a Objednatele. 
Rezervační poplatek je Objednatel povinen uhradit ve lhůtě stanovené Organizátorem. Dnem zaplacení Rezervačního poplatku, je založen závazný právní vztah mezi Organizátorem a Objednatelem.
Organizátor si vyhrazuje právo na změnu termínu nebo zrušení eventu z vážných organizačních a provozních důvodů.
V případě zrušení eventu ze strany Organizátora, obdrží Objednatel plnou částku Rezervačního poplatku zpět, a to do 30ti dnů od ohlášení zrušení akce, případně může být poplatek na žádost Objednavatele převeden na jiný event pořádaný Organizátorem.
O všech případných změnách informuje Organizátor bezodkladně Objednatele telefonem nebo e-mailem.
Spory vzniklé z právních vztahů založených touto objednávkou se řeší podle právních předpisů ČR.

Po doručení objednávky obdrží Objednatel e-mailem nebo fyzicky do vlastních rukou potvrzení o objednávce a zálohovou fakturu či pokladní doklad od Organizátora. Tímto okamžikem se objednávka pro Objednatele stává ZÁVAZNOU.

REZERVAČNÍ POPLATEK
Rezervační poplatek je třeba uhradit nejpozději 2 měsíce před konáním eventu, nejpozději však do data stanoveného v zálohové faktuře. Rezervační poplatek zahrnuje nájemné za prostor nebo procentní podíl z celkového předpokládaného rozpočtu, který je odsouhlasen oběma stranami. Rezervační poplatek se hradí v hotovosti na provozu. Organizátor si vyhrazuje právo na určení způsobu platby rezervačního poplatku. Zálohová faktura bude obsahovat všechny údaje, potřebné k provedení platby. Při hotovostní platbě, dostane Objednatel na místě, zjednodušený daňový doklad (příjmový pokladní doklad) a řádný daňový doklad bude zaslán poštou nebo e-mailem sděleným k tomuto účelu Objednatelem. Rezervační poplatek je nevratný.

PŘEDPOKLÁDANÝ ROZPOČET

Předpokládaný rozpočet zahrnuje pronájem, předpokládanou cenu akce nebo eventu. Může být vyčíslen v ceně občerstvení připravovaném na akci či event. Zálohová faktura bude obsahovat všechny údaje, potřebné k provedení platby. Předběžný rozpočet musí být schválený oběma stranami a zaplacen Objednatelem nejpozději 30 dní před akcí. Organizátor si vyhrazuje právo na určení způsobu platby předpokládaného rozpočtu. Při hotovostní platbě, dostane Objednatel na místě, zjednodušený daňový doklad (příjmový pokladní doklad) a řádný daňový doklad bude zaslán poštou nebo e-mailem sděleným k tomuto účelu Objednatelem. Předpokládaný rozpočet se vrací dle STORNO PODMÍNEK.

DAŇOVÝ DOKLAD
Daňový doklad – fakturu nebo účtenku obdrží Objednatel fyzicky nebo e-mailem v termínu předepsaném zákonem. Účastník souhlasí s vystavováním a zasíláním faktur, proforma zálohových faktur a dobropisů ve formátu .pdf na e-mailovou adresu pro tento účel Objednatelem zvolenou a sdílenou s Organizátorem. V této souvislosti prohlašuje, že tuto e-mailovou adresu aktivně užívá. Objednatel prohlašuje, že disponuje příslušnými prostředky pro obdržení ověření a otevření elektronické proforma zálohové faktury, faktury i dobropisu, zasílaných ve formátu .pdf. Řádný daňový doklad bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle §29 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Předpokládaný rozpočet zahrnuje pronájem, předpokládanou cenu akce nebo eventu. Může být vyčíslen v ceně občerstvení připravovaném na akci či event. Rezervační poplatek je nevratný. Předpokládaný rozpočet se vrací dle STORNO PODMÍNEK.


STORNO PODMÍNKY
Veškeré změny objednávek a případná storna se přijímají pouze písemnou formou. Nejpozději 20 pracovních dní před zahájením akce nebo eventu je možné zrušit objednávku bez jakéhokoliv storno poplatku. V případě písemného zrušení objednávky 19 až 11 pracovních dní předem, je Objednatel povinen uhradit Organizátorovi storno poplatek ve výši 50 % z celkové částky předběžného rozpočtu (tj. Organizátor vrací Objednateli 50 % ze zaplaceného celkového Předběžného rozpočtu). Při zrušení účasti v kratším termínu 10 a méně pracovních dní před akcí nebo při neúčasti na eventu bez zrušení registrace bude účtován storno poplatek ve výši 100 % předběžného rozpočtu, tj. ve výši uvedené na zálohové faktuře. Organizátor je v takovém případě oprávněn započíst storno poplatek s uhrazeným Rezervačním poplatkem. V případě zaplacení 100% částky Předběžného rozpočtu, Organizátor je povinen vrátit na bankovní účet Objednatele 50 % Předpokládaného rozpočtu nejpozději do 14 dnů ode dne zrušení objednávky.

V případě prodlení s úhradou jakékoli platby Objednatelem (zejm. s úhradou Předběžného rozpočtu či storno poplatku), na níž vznikl Organizátorovi nárok, po dobu více než 30 dnů ode dne její splatnosti, je Organizátor oprávněn takto vzniklé pohledávky předat externím společnostem k vymáhání. V takovém případě je Objednatel povinen uhradit kromě úroku z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení i veškeré náklady spojené s externím vymáháním dlužné pohledávky včetně nákladů na telefonické, písemné a další upomínky.

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Gastro Group Počernice s.r.o., Národních hrdinů 3, 190 12, Praha – Dolní Počernice, IČ: 24142191, DIČ: CZ24142191 Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 2414024140/5500 IBAN: CZ56 5500 0000 0024 1402 4140, BIC (SWIFT) RZBCCZPP

LÉTA PÁNĚ s.r.o., Národních hrdinů 3, 190 12, Praha – Dolní Počernice,  IČ: 0545922, DIČ: CZ05459222 Bankovní spojení: Komerční banka a.s.     115-3599850207/0100 IBAN: CZ80 0100 0001 1535 9985 0207, BIC (SWIFT) KOMBCZPPXXXPDDP s.r.o., Národních hrdinů 3, 190 12, Praha – Dolní Počernice, IČ: 02427231, DIČ: CZ02427231Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 2427024270/5500 IBAN: CZ67 5500 0000 0024 2702 4270, BIC (SWIFT) RZBCCZPP

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.