Restaurace Léta Páně

Léta Páně s.r.o.
IČO: 05459222
DIČ: CZ05459222

+420 774 008 556
letapane@pddp.cz

Pizzerie Al Mulino

Gastro Group Počernice s.r.o.
IČO: 24142191
DIČ: CZ24142191

+420 725 596 234
almulino@pddp.cz

Počernický pivovar

PDDP s.r.o.
IČO: 02427231
DIČ: CZ02427231

+420 774 836 682
pocernickypivovar@pddp.cz

Lázně u Hastrmana

Gastro Group Počernice s.r.o.
IČO: 24142191
DIČ: CZ24142191

+420 607 008 314
lazne@pddp.cz

Penzion U Hastrmana

Gastro Group Počernice s.r.o.
IČO: 24142191
DIČ: CZ24142191

+420 607 008 314
ubytovani@pddp.cz

ADRESA: Národních Hrdinů 3, 190 12, Praha – Dolní Počernice

Obchodní podmínky

OBECNÁ USTANOVENÍ

Organizátorem eventů jsou společnosti  Gastro Group Počernice s.r.o., Národních hrdinů 3, 190 12, Praha – Dolní Počernice, IČ: 24142191, DIČ: CZ24142191, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 182509/MSPH (dále též Organizátor nebo GGP).

PDDP s.r.o., Národních hrdinů 3, 190 12, Praha – Dolní Počernice, IČ: 02427231, DIČ: CZ02427231, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 219029/MSPH (dále též „Organizátor“ nebo „PDDP“)

LÉTA PÁNĚ s.r.o., Národních hrdinů 3, 190 12, Praha – Dolní Počernice, IČ: 0545922, DIČ: CZ05459222, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 263967/MSPH (dále též „Organizátor“ nebo „LÉTA PÁNĚ“)

Objednatelem je fyzická nebo právnická osoba, která závazně poptá služby u Organizátora (dále jen „Objednatel“).
Obchodní podmínky upravují postavení, práva a povinnosti Organizátora a Objednatele. 
Rezervační poplatek je Objednatel povinen uhradit ve lhůtě stanovené Organizátorem. Dnem zaplacení Rezervačního poplatku, je založen závazný právní vztah mezi Organizátorem a Objednatelem.
Organizátor si vyhrazuje právo na změnu termínu nebo zrušení eventu z vážných organizačních a provozních důvodů.
V případě zrušení eventu ze strany Organizátora, obdrží Objednatel plnou částku Rezervačního poplatku zpět, a to do 30ti dnů od ohlášení zrušení akce, případně může být poplatek na žádost Objednavatele převeden na jiný event pořádaný Organizátorem.
O všech případných změnách informuje Organizátor bezodkladně Objednatele telefonem nebo e-mailem.

Tato ujednání se nevztahují na divadelní představení pořádané firmou PDDP s.r.o. 
Spory vzniklé z právních vztahů založených touto objednávkou se řeší podle právních předpisů ČR.

Po doručení objednávky obdrží Objednatel e-mailem nebo fyzicky do vlastních rukou potvrzení o objednávce a zálohovou fakturu či pokladní doklad od Organizátora. Tímto okamžikem se objednávka pro Objednatele stává ZÁVAZNOU.

REZERVAČNÍ POPLATEK
Rezervační poplatek je třeba uhradit nejpozději 2 měsíce před konáním eventu, nejpozději však do data stanoveného v zálohové faktuře. Rezervační poplatek zahrnuje nájemné za prostor nebo procentní podíl z celkového předpokládaného rozpočtu, který je odsouhlasen oběma stranami. Rezervační poplatek se hradí v hotovosti na provozu. Organizátor si vyhrazuje právo na určení způsobu platby rezervačního poplatku. Zálohová faktura bude obsahovat všechny údaje, potřebné k provedení platby. Při hotovostní platbě, dostane Objednatel na místě, zjednodušený daňový doklad (příjmový pokladní doklad) a řádný daňový doklad bude zaslán poštou nebo e-mailem sděleným k tomuto účelu Objednatelem. Rezervační poplatek je nevratný.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

Divadelní představení pořádané firmou PDDP s.r.o. je považováno za závazně rezervované uhrazením 100% ceny vstupenky. 

PŘEDPOKLÁDANÝ ROZPOČET

Předpokládaný rozpočet zahrnuje pronájem, předpokládanou cenu akce nebo eventu. Může být vyčíslen v ceně občerstvení připravovaném na akci či event. Zálohová faktura bude obsahovat všechny údaje, potřebné k provedení platby. Předběžný rozpočet musí být schválený oběma stranami a zaplacen Objednatelem nejpozději 30 dní před akcí. Organizátor si vyhrazuje právo na určení způsobu platby předpokládaného rozpočtu. Při hotovostní platbě, dostane Objednatel na místě, zjednodušený daňový doklad (příjmový pokladní doklad) a řádný daňový doklad bude zaslán poštou nebo e-mailem sděleným k tomuto účelu Objednatelem. Předpokládaný rozpočet se vrací dle STORNO PODMÍNEK.

DAŇOVÝ DOKLAD
Daňový doklad – fakturu nebo účtenku obdrží Objednatel fyzicky nebo e-mailem v termínu předepsaném zákonem. Účastník souhlasí s vystavováním a zasíláním faktur, proforma zálohových faktur a dobropisů ve formátu .pdf na e-mailovou adresu pro tento účel Objednatelem zvolenou a sdílenou s Organizátorem. V této souvislosti prohlašuje, že tuto e-mailovou adresu aktivně užívá. Objednatel prohlašuje, že disponuje příslušnými prostředky pro obdržení ověření a otevření elektronické proforma zálohové faktury, faktury i dobropisu, zasílaných ve formátu .pdf. Řádný daňový doklad bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle §29 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Předpokládaný rozpočet zahrnuje pronájem, předpokládanou cenu akce nebo eventu. Může být vyčíslen v ceně občerstvení připravovaném na akci či event. Rezervační poplatek je nevratný. Předpokládaný rozpočet se vrací dle STORNO PODMÍNEK.


STORNO PODMÍNKY
Veškeré změny objednávek a případná storna se přijímají pouze písemnou formou. Nejpozději 20 pracovních dní před zahájením akce nebo eventu je možné zrušit objednávku bez jakéhokoliv storno poplatku. V případě písemného zrušení objednávky 19 až 11 pracovních dní předem, je Objednatel povinen uhradit Organizátorovi storno poplatek ve výši 50 % z celkové částky předběžného rozpočtu (tj. Organizátor vrací Objednateli 50 % ze zaplaceného celkového Předběžného rozpočtu). Při zrušení účasti v kratším termínu 10 a méně pracovních dní před akcí nebo při neúčasti na eventu bez zrušení registrace bude účtován storno poplatek ve výši 100 % předběžného rozpočtu, tj. ve výši uvedené na zálohové faktuře. Organizátor je v takovém případě oprávněn započíst storno poplatek s uhrazeným Rezervačním poplatkem. V případě zaplacení 100% částky Předběžného rozpočtu, Organizátor je povinen vrátit na bankovní účet Objednatele 50 % Předpokládaného rozpočtu nejpozději do 14 dnů ode dne zrušení objednávky.

V případě prodlení s úhradou jakékoli platby Objednatelem (zejm. s úhradou Předběžného rozpočtu či storno poplatku), na níž vznikl Organizátorovi nárok, po dobu více než 30 dnů ode dne její splatnosti, je Organizátor oprávněn takto vzniklé pohledávky předat externím společnostem k vymáhání. V takovém případě je Objednatel povinen uhradit kromě úroku z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení i veškeré náklady spojené s externím vymáháním dlužné pohledávky včetně nákladů na telefonické, písemné a další upomínky.

STORNO PODMÍNKY DIVADELNÍHO PŘEDSTAVENÍ

Vstupenky na divadelní představení pořádané pro veřejnost není možno stornovat. Dle naplnění jiných termínů může po písemné žádosti kupujícího pořadatel, firma PDDP s.r.o., kupujícímu nabídnout výměnu za jiný termín. 

Divadelní představení pořádané pro firmu je možné stornovat 4 měsíce a více před termínem představení se storno poplatkem ve výši 30 % z celkové fakturované částky. Při žádosti o storno méně, než 4 měsíce před termínem představení je zákazníkovi nabídnut jiný vhodní termín. Žádost o storno musí být v písemné formě na email, ze kterého byla potvrzena objednávka a rozhodující je datum doručení.

Pokud nebude možno představení v objednaném termínu odehrát z důvodu nemoci některého z herců, bude toto neprodleně oznámeno objednavateli a neprodleně mu bude nabídnut jiný vhodný termín. FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Gastro Group Počernice s.r.o., Národních hrdinů 3, 190 12, Praha – Dolní Počernice, IČ: 24142191, DIČ: CZ24142191 Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 2414024140/5500 IBAN: CZ56 5500 0000 0024 1402 4140, BIC (SWIFT) RZBCCZPP

LÉTA PÁNĚ s.r.o., Národních hrdinů 3, 190 12, Praha – Dolní Počernice,  IČ: 0545922, DIČ: CZ05459222 Bankovní spojení: Komerční banka a.s.     115-3599850207/0100 IBAN: CZ80 0100 0001 1535 9985 0207, BIC (SWIFT) KOMBCZPPXXX

PDDP s.r.o., Národních hrdinů 3, 190 12, Praha – Dolní Počernice, IČ: 02427231, DIČ: CZ02427231Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 2427024270/5500 IBAN: CZ67 5500 0000 0024 2702 4270, BIC (SWIFT) RZBCCZPP

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.